انجمن ها و تشکل های مرتبط با صنایع نساجی

Iran Chamber of Commerce,Industries and mines اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

Association of Iran Textile Industries انجمن صنايع نساجي ايران

جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران Association of managers & Experts of Iranian Shoe Industry

انجمن صنفي توليدکنندگان کيسه پروپیلن Association of Polypropylene Sack Producers

Iranian Economists Associationانجمن اقتصاد دانان ایران

اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران Iran Textile Exporters Association

کنفدراسیون صادرات ایران Iran Export Confederation

 اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران

Iran Association of Carpet Producers and Exportersاتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران

Industrial Managers Association انجمن مديران صنايع

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال