جستجوی اعضاء
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

رایزنان بازرگانی باید از بخش خصوصی انتخاب شوند

ما تنها در 24کشور جهان رایزن بازرگانی داریم که ضرورت دارد رایزنان بازرگانی ازبخش خصوصی تعیین کرده وبه سایر کشورها بفرستیم تا صادرات ما افزایش پیداکند.

ایران اکونومیست- علیرضا حایری عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران بابیان مطلب فوق افزود: وظیفه رایزنان بازرگانی رصد بازارهای هدف ، ارزیابی نیازهای آنها وبررسی این که کشورهای دیگر چه کالایی نیاز دارند ، هست. این که کشورها ی دیگرچه کالایی راباچه تعرفه وکیفیتی وارد می کنند .

وی ادامه داد:کار رایزن بازرگانی کمک به صادرات است ،افرادی که کار بلد هستند وازتجارباسابقه باید انتخاب شوند.رایزن بازرگانی نباید ازافراد سیاسی انتخاب شود.

وی خاطرنشان کرد:رایزنان بازرگانی باید ازبخش خصوصی وتوسط اتاق بازرگانی تعیین شوند.زمانی اتاق بازرگانی این کار راانجام می داد اما متاسفانه روند تعیین رایزن تغییر کرده است.

وی افزود:تعیین  رایزن بازرگانی که تاجرباشد ومتعلق بخش خصوصی می تواند  به صادرات ما کمک کند تابابررسی حجم واردات کشورها ونیاز آنها بازارهای هدف راشناسایی کرده وبداند باکدام کشورها می توانیم رقابت کنیم.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال