مصاحبه رادیو اقتصاد با جامعه متخصصین نساجی ایران

مصاحبه با آقایان مهندس مقدسی (رئیس هیئت مدیره) و مهندس دانایی (عضو هیئت مدیره )

زمانبندی مصاحبه رادیو اقتصاد با جامعه متخصصین نساجی ایران

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال