انتخاب اعضای هیئت رئیسه و خزانه دار جامعه متخصصین نساجی ایران

جناب آقای مهندس سید محمد مقدسی به عنوان رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران * سرکار خانم مهندس سیما کاظمی به عنوان نایب رئیس جامعه متخصصین نساجی ایران * جناب آقای مهندس محمدکاظم عمید به عنوان خزانه دار جامعه متخصصین نساجی ایران


 

 

 


 

اولین جلسه هیئت مدیره دوره ششم جامعه متخصصین نساجی ایران در روز یکشنبه مورخ 16 اردیبهشت 97 با حضور اعضای دوره پنجم و ششم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران و در محل دفتر جامعه برگزار گردید.


در این جلسه، پس از آشنایی و معرفی اعضای هیئت مدیره دوره ششم از زبان خودشان، به منظور انتخاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس و خزانه دار جامعه، بین اعضا رای گیری صورت گرفت که نتیجه آن بدین شرح می باشد:


_ جناب آقای مهندس سید محمد مقدسی به عنوان رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران


_سرکار خانم مهندس سیما کاظمی به عنوان نایب رئیس جامعه متخصصین نساجی ایران


_ جناب آقای مهندس محمدکاظم عمید به عنوان خزانه دار جامعه متخصصین نساجی ایران 


برگزیده شدند.

 

 

                                                                                           

 

   مهندس سید محمد مقدسی               مهندس سیما کاظمی بابادی                    مهندس محمدکاظم عمید

         (رئیس هیئت مدیره)                             (نایب رئیس هیئت مدیره)                                (خزانه دار جامعه)                                                                                                                                                                                                             

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال