"تبریک به اعضای ششمین دوره هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران"

انتخابات دوره ششم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در روز چهارشنبه مورخ 5 اردیبهشت 97 ساعت 17:00 و در محل آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید. پس از معرفی نامزدهای انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه و صدور برگه رای قانونی، انتخابات با حضور نماینده محترم وزارت کشور برگزار شد و افراد ذیل به عنوان هیئت مدیره و بازرس دوره ششم پس از شمارش آرا توسط هیئت رئیسه منتخب شدند.

                                                                                                          

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال