مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

مجمع عمومی سالیانه به همراه انتخابات دوره ششم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 5 اردیبهشت 1397 در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال