انجام تمامی معاملات وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال