اطلاعیه شماره 1: انتخابات دوره ششم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

با توجه به اینکه فعالیت 3 ساله دوره پنجم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در بهار سال 1397 به اتمام خواهد رسید، بنا به تصویب هیئت مدیره جامعه، مجمع عمومی سالیانه و انتخابات آتی در هفته اول اردیبهشت ماه 1397 برگزار خواهد گردید.

لذا از علاقمندان به کاندیداتوری انتخابات هیئت مدیره دوره ششم دعوت می شود تا اساسنامه فعالیت جامعه مندرج در پایگاه اینترنتی جامعه به آدرس /http://itsa.ir را مطالعه نمایند. فرم های ثبت نام کاندیداها و اطلاعات تکمیلی در اطلاعیه های بعدی به اطلاع رسانده خواهد شد.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال