صورتجلسات

براساس درخواست اعضای محترم جامعه متخصصین نساجی‚توسط اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفته شد تا خلاصه ای از صورتجلسات هیئت مدیره بر روی سایت قرار داده شود.

صورتجلسات هیئت مدیره دوره پنجم

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال