جستجوی اعضاء
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

آئین نامه مالی و پشتیبانی

آئین نامه مالی و پشتیبانی

جامعه متخصصین نساجی ایران

در راستای اجرایی نمودن ماده های 21و22 اساسنامه جامعه متخصصین نساجی ایران در ارتباط با سازماندهی و اتخاذ تدابیر مالی و اداری برای اداره جامعه و نیز فراهم آوردن زمینه لازم برای تبصره های ماده مذکور و نیز تسهیل در نظارت بازرسان و اطلاع و آگاهی بیشتر اعضای محترم هیات مدیره بر نحوه درآمد و هزینه در جامعه این آیین نامه در 3 ماده بعنوان آیین نامه مالی و پشتیبانی جامعه در تاریخ 91/4/13 مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب هیات مدیره رسیده که بلافاصله پس از تصویب لازم اجرا می باشد.

ماده 1 ) وظایف خزانه داری

خزانه دار جامعه موظف است نسبت به انجام امور زیر برنامه ریزی نموده و برای اجرای بهینه آنها تلاش نماید.

  1. ثبت و ضبط ونگهداری دفاتر و حسابهای مالی و انجام امور مالی ،مالیاتی و بیمه ای جامعه
  2. ثبت و ضبط عملکرد های مالی جامعه مطابق با اصول مرسوم مالی و نظارت بر موجودی های نقدی و غیر نقدی جامعه
  3. تدوین برنامه های بلندمدت و میان مدت مالی  ،بودجه بندی سالانه ،گزارش عملکرد مالی و تدوین ترازنامه جامعه
  4. تدوین ضوابط و آئین نامه های مربوط به منافع تامین درآمد و پیشنهاد چگونگی هزینه  کرد جامعه و نیز پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب و اجرا
  5. برنامه ریزی برای تامین منابع مالی ،عضویت ها ،کمک ها و هدایا و فعالیت های اقتصادی جامعه
  6. خزانه دار موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش عملکرد مالی جامعه را به هیات مدیره ارائه دهد.

ماده 2 ) اختیارات خزانه دار

2-1 چنانچه خزانه دار خود فرصت کافی برای انجام وظایف محوله را نداشته باشد می تواند یک نفر را با تصویب هیئت مدیره بعنوان حسابدار برای انجام این امور استخدام نماید.

2-2 خزانه دار میتواند نسبت به پيشنهاد میزان حق عضویت ها بررسي و كارشناسي نموده و پیشنهادات مرتبط خود را جهت ارائه به مجمع عمومي به هيات مديره ارائه نماید.

2-3 خزانه دارمیتواتد برای جلب حمایت های مالی و نیز مشارکت متخصصین و مدیران مجرب در جهت تامین منابع مالی برای جامعه نسبت به تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته  مالی و و پشتیبانی جامعه  اقدام نموده و به پیشنهاد خزانه دار و تصویب اعضای هیات مدیره اشخاص حقیقی یا نماینده حقوقی را به عضویت در این کمیته دعوت نماید.

2-3-1 کمیته با هدف جهت دهی و برنامه ریزی برای جلب حمایت های مالی جامعه  تشکیل میگردد و بصورت مشاوره ای و پشتیبانی عمل خواهد کرد.

2-3-2 رئیس کمیته مزبورخزانه دار جامعه  می باشد و کلیه دعوت ها نیز پس از هماهنگی با رئیس هیات مدیره توسط خزانه دار صورت خواهد پذیرفت.

2-3-3 کلیه پیشنهادات  کمیته توسط رئیس کمیته (خزانه دار )  در هیات مدیره مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت بدیهی است  پیشنهادات پس از تصویب هیات مدیره، اجرایی خواهد بود.

ماده 3)  نحوه دریافت ها و پرداخت ها

3-1 کلیه دریافت ها و پرداخت های جامعه از طریق حساب بانکی که به نام جامعه متخصصین نساجی ایران افتتاح شده است انجام می پذیرد.

3-2 برای ساماندهی امور مالی جامعه رئیس هیات مدیره ،نائب رئیس هیات مدیره و خزانه دار صاحب امضا می باشند. خزانه دار بعنوان امضای ثابت  .و امضای متغیر رئیس هیات مدیره و در نبود ایشان نائب رئیس هیات مدیره خواهد بود.

3-3 کلیه پرداخت ها با 2 امضای تعریف شده بند 3-2  همراه با مهر جامعه امکان پذیر میباشد.

3-4 کلیه پرداخت های جامعه تنها در قبال اخذ فاکتور رسمی ممهور به مهر شرکت یا عقد قرارداد می باشد و این پرداخت ها قبلا باید به تائید دبیرجامعه رسیده باشد.

3-5 پرداخت حقوق  کلیه پرسنل جامعه  با تائید دبیر ، برعهده خزانه دار جامعه بوده و حقوق دبیر جامعه نیز توسط خزانه دار با تائید رئیس هیات مدیره پرداخت خواهد شد.

3-6 ایجاد هر گونه تعهد و صدور چک های مدت دار تنها با تائید هیات مدیره امکان پذیر میباشد.

3-7 جهت انجام هزینه های جاری دفتر جامعه مبلغی با پیشنهاد دبیر جامعه و با تصویب هیئت مدیره بعنوان تنخواه در اختیار دبیر جامعه قرار میگیرد.

3-8 کلیه خریدهای سرمایه ای نیاز به تصویب هیات مدیره و خریدهای بالای نیمی از مبلغ تنخواه دبیر جامعه نیاز به تصویب هیات رئیسه هیات مدیره (رئیس هیات مدیره –نائب رئیس هیات مدیره –خزانه دار –دبیر جامعه ) می باشد.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال