جستجوی اعضاء
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

آئين نامه اداره جلسات اصلاحیه

آئين نامه اداره جلسات هيات مديره

جامعه متخصصين نساجي ايران

طبق اساسنامه جامعه،  هيات مديره جامعه مركب از 9 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل ميباشد كه توسط مجمع عمومي و مطابق با آئين نامه انتخابات جامعه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند اين آئين نامه در6 ماده و 4  تبصره درتاريخ  1391/4/13 به تصويب هيات مديره رسيده است . بعنوان آئين نامه اداره جلسات براي هيات مديره و كليه شعب آن لازم الاجرا مي باشد .

ماده 1) اعضاي هيات مديره حداكثر يك هفته بعداز انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس ، نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود .

ماده 2) هيات مديره ميتواند از بين خود يا خارج از خود يكنفر شخص حقيقي را بعنوان دبیر انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد .

     تبصره1) دبیر در حدود اختياراتي كه از طرف هيات مديره به وي تفويض ميگردد نماينده هيات مديره محسوب شده و از طرف هيات مديره در مکاتبات اداری حق امضا دارد .

ماده 3) شركت كليه اعضاي اصلی هيات مديره درجلسات ضروري است و غيبت هريك ازاعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تاسه جلسه متوالي درحكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

      تبصره 2) اعضاء هيات مديره بايد عذر عدم حضور خود را قبل از برگزاري جلسه بطور كتبي به دبيرخانه جامعه و يا بطور شفاهي به رئيس هيات مديره يا دبیر جامعه اعلام نمايند بديهي است تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر اعضا برعهده رئیس هيات مديره ميباشد .

     تبصره 3) بديهي است اسامي غايبين جلسات درصورتجلسه تنظيمي هيات مديره درج ميگردد .

ماده 4) هيات مديره مي تواند علاوه برجلسات مرتب خود كه حداقل هر یک  ماه يكبارتشكيل ميشود با تائيد اكثريت اعضا جلسات فوق العاده خودرا هر دو هفته يكبارتشكيل دهد .

ماده 5 ) كليه تصميمات و صورتجلسات هيات مديره تنظیم و به امضاي اعضا خواهد رسيد جلسات هيات مديره با اكثريت اعضاي اصلی و تصميمات آن  با اكثريت آراء (نصف بعلاوه يك ) معتبرخواهد بود و نام غايبين نيز در هر جلسه ثبت مي شود .

ماده 6 ) دستور جلسات هيات مديره قبل از برگزازي جلسه توسط دبیردر اختيار اعضا قرار ميگيرد .بديهي است چنانچه اعضا پيشنهادي براي طرح درجلسات هيات مديره داشته باشند مي توانند پيشنهاد خودرا جهت طرح در دستور جلسه ارائه نمايند .

     تبصره 4) چنانچه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيات مديره حداقل 2 ماه گذشته باشد سه نفر از اعضاي هيات مديره ميتوانند با ذكر دستورجلسه هيات مديره را براي تشكيل جلسه دعوت نمايند .

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال