جستجوی اعضاء
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

اساسنامه

اساسنامه جامعه صنفی متخصصین نساجی ایران
 
 
بسمه تعالی
 

فصل اول:

(کلیات واهداف)                    
ماده1
نام : جامعه صنفی متخصصین نساجی ایران
تشکلی است (صنفی، تخصصی ) غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراٌ جامعه نامیده می شود.
تبصره:
دراین اساسنامه به آن دسته متخصص اطلاق می شود که در رشته مهندسی نساجی (کلیه گرایشها در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری) فارغ التحصیل می باشند . از طرف مراجع رسمی کشور بعنوان متخصص مورد تاًیید قرار گرفته اند .
                                                           
ماده2
محل: ایران
مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران، خیابان آزادی، خیابان نواب صفوی، پایین تر از میدان جمهوری، نبش ایستگاه متروی نواب، مجتمع اداری سهیل، طبقه 7،  واحد 708 ( صندوق پستی:963 – 13185) واقع است و درصورت لزوم می تواند با تصویب وزارت کشور در سایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید .

ماده3

تابعیت:
تابعیت جمهوری اسلامی ایران رادارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

 ماده4
اهداف:
- تبادل نظر و کسب اطلاعات و تجربیات در زمینه های مختلف صنعت نساجی وصنایع وابسته به آن از لحاظ علمی ،  اقتصادی و فنی به منظور حفظ وبهبود این صنعت در سطح کشور .

 - پیشنهاد و یا اقدام برای آموزش و یا تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه نساجی و صنایع وابسته به آن.
- انتشار هرگونه نشریه جهت اطلاع رسانی به اعضای جامعه
- ارائه ویا انجام تحقیقات علمی و صنعتی و همچنین ایجاد مراکز آمار و اطلاعات و انتشارات در زمینه صنعت نساجی و صنایع وابسته به آن به صورت غیر انتفاعی.
- تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضاء
- به روز نمودن دانش فنی و تخصصی اعضاء
- تلاش در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی جهت اعضاء
- ارائه پیشنهادات و راهکارهای علمی و تخصصی و ارتباط با مسئولین سازمان ها، دستگاه ها، وزارتخانه ها و دوایر دولتی در خصوص موضوع و اهداف جامعه
- تشکیل بانک اطلاعاتی متخصصین صنایع نساجی جهت اطلاع رسانی
- ایجاد سایت جهت اطلاع رسانی
- برگزاری جلسات، همایش ها، سمینار ها، جشنواره و میزگرد در خصوص موضوع و اهداف جامعه
- تلاش در جهت تشکیل و تصویب قانون سازمان نظام مهندسی نساجی
ماده5
کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشد ،پس از کسب مجوز لازم انجام خواهد شد.


فصل دوم :
(شرایط و نحوه عضویت و انواع آن)


ماده 6
هرمتخصص که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته مهندسی نساجی (کلیه گرایشها ) که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت رسمی در آید.
1- داشتن مدرک تخصصی (حداقل کارشناسی) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه نساجی (فقط اعضاء پیوسته)
2- پذیرفتن مفاد اساسنامه
3- محروم نبودن از حقوق اجتماعی
4- نداشتن سوءشهرت حرفه ای و اجتماعی
5- پرداخت حق عضويت
تبصره: خاتمه عضويت بنا به درخواست فرد، سلب شرايط و يا درخواست اكثريت اعضاي هيات مديره و تصويب مجمع عمومي مي باشد.

ماده 7
عضویت:
جامعه دارای دو نوع عضو خواهد بود .
1- اعضای پیوسته که دارای حق راًی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند و اعضای اصلی محسوب می شوند .
2- اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیأت مدیره ،توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.


تبصره :
اعضای افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و به تائید کمیسیون ماده ده رسیده باشند .


فصل سوم :
(ارکان جامعه )


ماده 8
ارکان جامعه عبارتند از :          1- مجمع عمومی          2-هیأت مدیره           3- بازرس
الف)مجمع عمومی:
ماده 9
مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در جامعه می باشد که به صورت عادی يا عادي بطور فوق العاده یا فوق العاده تشکیل می شود .
ماده 10
مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در خرداد ماه تشکیل خواهد شد .برای رسمیت جلسه، حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضاء پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی ،راًی موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد .در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید ، جلسه دوم با فاصله حداكثر يكماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضا و دعوت هیأت مدیره، بازرس ، يا یک سوم کل اعضاء اصلي تشکیل گردد.
و در هر صورت بايد دستور جلسه مجمع عمومي در آگهي دعوت قيد گردد.
تبصره 1 :كليه مجامع عمومي بايد با تائيد و هماهنگي قبلي با وزارت كشور برگزار شود.
تبصره 2:در صورتي كه هيات مديره مجمع عمومي عادي ساليانه را در موعد مقرر برگزار نكند ، بازرس / بازرسان مكلف است / هستند پس از تائيد وزارت  كشور راسا اقدام به دعوت و برگزاري مجمع عمومي مزبور بنمايند.
ماده 11
دعوت براي شركت در مجامع عمومي از طريق آگهي در روزنامه كثير الانتشار صورت مي پذيرد ، آگهي تشكيل مجمع براي نوبت اول بايد حداقل دو هفته و براي نوبت دوم نيز حداقل 2 هفته قبل از برگزاري مجمع عمومي در روزنامه تعيين شده درج گردد.

ماده 12
وظايف مجمع عمومي عادي:
1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس
3- تعیین خط مشی کلی جامعه
4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره
5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه جامعه
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های جامعه

ماده 13
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانوني نحوه اعلام در روزنامه رسمی ، مشابه مجمع عمومی عادی وبا شرایط زیر تشکیل خواهد شد.
1- با درخواست و دعوت اكثريت اعضاي هیأت مدیره یا بازرس
2- با درخواست و دعوت یک سوم اعضای جامعه


تبصره 1 :
مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
تبصره 2 :
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .


ماده 14
درصورتي كه بازرس / بازرسان يا يك سوم اعضا درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را داشته باشند موضوع كتبا به ردئيس هيات مديره اطلاع داده خواهد شد ، رئيس هيات مديره موظف خواهد بود تا حداكثر ظرف مدت 15  روز طبق اين اساسنامه نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام كند ، در غير اين صورت بازرس و يا نماينده اعضاي متقاضي ظرف مدت ده روز با تائيد و هماهنگي وزارت كشور نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام مي نمايد.


ماده15
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
2- بررسی و تصویب انحلال جامعه
3- عزل هیأت مدیره
تبصره1 : عزل هیأت مدیره بنا به درخواست 3/1 اعضاي اصلي يا بازرس /بازرسان و هيات مديره با اطلاع وزارت کشور در دستورکار مجمع قرار گیرد.
تبصره2 : در صورت تصويب عزل هيات مديره مجمع فوق العاده نسبت به تعيين و انتخاب سه نفر از اعضاي اصلي براي اجراي مصوبه و انجام تشريفات قانوني انتخاب هيات مديره جديد اقدام مي نمايد.


ماده 16
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر كه از اعضاي هيات مديره يا بازرسان  و يا داوطلبان اين دو ركن نمي باشند اداره مي شود .
تبصره1 : اعضاء هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئوليت ادره جلسه مطابق دستور كار اعلام شده و نيز تنظيم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت كشور را به عهده دارند.
تبصره 2 : هيات رئيسه نسخه اي از صورتجلسه را براي اطلاع اعضا در محل دفتر جامعه نصب مي نمايد.


ب) هیأت مدیره
ماده 17
جامعه متخصصین نساجی دارای هیأت مدیره مرکب از 9 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل خواهند بود. كه از ميان اعضاي اصلي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
تبصره1 :
شعبات جامعه با رعايت ماده 2 اساسنامه  در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی انتصاب می شوند، اداره خواهدشد و اعضاء این هیأت ها طبق دستورالعمل هیأت مديره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تاًسیس 30 نفر می باشدکه در صورت عدم حصول آن می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.
 تبصره2:
جلسات هیأت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
تبصره3:
اعضاء هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس،یک نفر نائب رئيس و یک نفرخزانه دارانتخاب خواهند نموده و نسخه اي از صورتجلسه انتخابات را به وزارت كشور ارسال مي نمايند  حدود اختیارات هيات مديره  را آئین نامه مشخص می نماید.
 تبصره 4:
شرکت اعضاء هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی يا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود.
تبصره5:
در صورت استفعاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضاء هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره6:
هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.


ماده18
مجمع عمومی هیأت مدیره را برای 3 سال انتخاب خواهند نمود. انتخاب اعضاي هیأت مدیره برای دو دوره متوالي بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگي وزارت كشور  برگزار نماید و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت کشور اعلام نماید.


ماده19
هیأت مدیره نماینده قانونی جامعه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل میباشد:
حفظ حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های جامعه و پرداخت دیون ووصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب در یکی از بانکها ، انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل وعزل آنان و قطع و فصل دعاویاز طريق سازش ، فراهم آوردن شرايط عضويت افراد متقاضي. به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای راکه ضروري بداند با رعايت مصالح جامعه و اعضا در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول وتبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد، به نام جامعه انجام دهد.


تبصره1:
جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع جامعه دارا میباشد.
تبصره2:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس وخزانه دار با مهر جامعه معتبر خواهد بود.
تبصره3:
هیأت مدیره می تواند از بین خود یا اعضاي جامعه یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می گردد، نماینده هیأت مدیره محسوب شده و از طرف هیأت مدیره حق امضاء را دارد.
 تبصره4 :
هیأت مدیره میتواند از بین اعضاء واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی نساجی را تشکیل دهد.
تبصره5 :
آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تاًئید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.


ج) بازرس
ماده 20
مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
تبصره 2 : اعضاي هيات مديره مديرعامل و نزديكان سببي و نسبي آنها نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.
ماده 21
وظایف بازرس به شرح زیر است:
1-  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی جامعه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی یا غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی.
3-ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه يا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.
تبصره: گزارش بازرس (بازرسان) بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه و مطالعه اعضا در محل دفتر جامعه آماده باشد.
ماده22
کلیه اسناد و مدارک جامعه اعم از مالی و غیرمالی درهر زمان بدون قید و شرط بايد به وسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس يا بازرسان و نمايندگان كميسيون ماده ده احزاب قرار گیرد.فصل چهارم:
(بودجه و مواد متفرقه)


ماده23
بودجه جامعه از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء جامعه تاًمین می شود.
ماده 24
درآمد و هزینه هاي جامعه در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیان آن در پایان هرسال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارئه خواهد شد.
تبصره1:
کلیه دفاتر مالی جامعه در مواقع مراجعه ماًمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.


تبصره2:
سال مالی جامعه منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه خرداد ختم می شود.


تبصره3:
کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری جامعه در حساب جاری مخصوصی به نام جامعه صنفی متخصصین نساجی ایران نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.


ماده25
کلیه مدارک، پروندها ونوشته های رسمی دردفتر مرکزی جامعه نگهداری می شود .                                
مکاتبات رسمی جامعه به امضاء رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نائب رئیس هیأت مدیره و مهر جامعه خواهد بود.
تبصره:
مصوبات و صورت جلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضاء ذیربط خواهد رسید.
ماده26
هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه وتركيب اعضاء هیأت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده ده قانون احزاب و جمعیت ها رسيده و در روزنامه رسمي درج شده باشد.
تبصره:
محل جامعه و اقامتگاه اعضاء هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .


ماده27
جامعه دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که شكل متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره:هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم جامعه مسئولیت قانونی دارند.


ماده28
با توجه به اینکه جامعه ماهیتاً غیرتجاری می باشد نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انتفاعي انجام دهد.


ماده 29
در موارد زير جامعه منحل ميشود:
1-بنا به راي مجمع عمومي فوق العاده
2-در صورتي كه تا يكسال پس از به ثبت رسيدن موضوعي را كه براي آن  تشكيل شده انجام نداده يا انجام آن غيرممكن باشد.
3-بنا به تقاضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب و صدور حكم قطعي دادگاه
ماده30
انحلال: در صورت انحلال جامعه مجمع عمومی فوق العاده ، هیأت تصفیه ای را ( حداقل سه نفر) از ميان اعضاي اصلي انتخاب مينمايد  واین هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات جامعه با نظارت كميسيون ماده ده ، نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز مشابه يا عام المنفعه در داخل کشور اقدام نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده ده قانون احزاب و جمعیت ها ارسال دارد.


ماده31
این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 31 ماده و 28 تبصره در اولين نشست اعضا مجمع عمومي در تاريخ     به تصویب رسید.

 
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال