کارگروه ها

1- کارگروه آموزش و پژوهش (آپ)

 

2- کارگروه ارتباطات، رسانه و تبلیغات (ارسات)

 

3- کار گروه خدمات رفاهی و نمایشگاهی (رفانما)

 

4- کار گروه صنعت

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال