نشست هیئت رئیسه جامعه متخصصین نساجی ایران با هیئت رئیسه انجمن نساجی ایران